KBV Specialvogne –
Salgs- og Leveringsbetingelser

Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ydelser, der leveres af KBV Specialvogne, der ejes eller kontrolleres af KBV Specialvogne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med KBV Specialvogne:

1. Generelle betingelser

KBV Specialvogne forbeholder sig retten til at ændre salgs- og leveringsbetingelser uden forudgående varsel. Det er de salgs- og leveringsbetingelser, som til enhver tid måtte være tilgængelige på hjemmesiden , der er gældende mellem parterne.

2. Priser

Med mindre andet er aftalt i form af et skriftligt accepteret tilbud eller skriftlig aftale, vil ydelser leveret af KBV Specialvogne blive honoreret i henhold til den af KBV Specialvogne til enhver tid gældende prisliste med tillæg af moms. Omkostninger til tredjemand afholdt af KBV Specialvogne viderefaktureres med et tillæg i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Materialer forbrugt af KBV Specialvogne faktureres i henhold til forbrug eller i henhold til den til enhver tid gældende prisliste efter KBV Specialvognes valg. Ydelser, der ikke er omfattet af prislisten, betales i henhold til faktura udstedt af KBV Specialvogne.
Priser for transport vil altid blive beregnet fra nærmeste center. Ved brug af underleverandører beregnes pris fra dennes skaffested, til dennes listepriser, samt med eventuelt tillæg for bro, færge og lignende.
Såfremt der i aftaleperioden sker ændringer i de faktiske omkostninger, f.eks. som følge af lov- eller overenskomstændringer, reguleres vederlag/pris tilsvarende.
Hvis et fremsendt tilbud, overslag eller lignende ikke specifikt nævner andet, er vedståelsesfristen for KBV Specialvogne 30 arbejdsdage, regnet fra tilbuddets, overslagets datering.

3. Betaling

Betaling skal ske senest på den på fakturaen angivne sidste rettidige betalingsdag. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er KBV Specialvogne berettiget til at beregne renter af det til enhver tid skyldige beløb i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler.
KBV Specialvogne kan delfakturere på skadesager der overstiger kr. 50.000,- og/eller hvis leverancen forventes at løbe over mere end 30 kalenderdage.
Hvis KBV Specialvogne i forbindelse med udførelse af arbejde, der er omfattet af forsikringsdækning, opkræver selvrisiko og / eller moms hos forsikringstager, hæfter KBV Specialvogne ikke for forsikringstageren betalingsvilje eller -evne. Såfremt forsikringstageren ikke betaler til forfaldstid, fremsender KBV Specialvogne to rykkere til forsikringstageren i overensstemmelse med sædvanlig rykkerprocedure. Ved rykker for betaling opkræves rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning herom, dog minimum kr. 100,- per rykkerskrivelse.
Såfremt forsikringstageren herefter fortsat ikke har betalt, eller forinden er taget under konkurs behandling eller er påbegyndt rekonstruktion, er forsikringsselskabet forpligtet til på anfordring at betale det udestående beløb til KBV Specialvogne.

4. Prokura for KBV Specialvogne

Med mindre andet er aftalt forud for akut tilkald på skadeserviceopgaver har KBV Specialvogne prokura til at udføre skadeforebyggende tiltag op til kr. 50.000,- uden yderligere accept fra kunden/skadelidte/rekvirent. Eventuel senere dækning gennem kundens forsikringsselskab er KBV Specialvogne uvedkommende.

5. Undersøgelsespligt, reklamation, forældelse mv.

Det påhviler kunder at foretage relevant undersøgelse af det af KBV Specialvogne udførte arbejde. Mangler, der burde være opdaget ved en overfladisk undersøgelse, skal påberåbes overfor KBV Specialvogne senest 14 dage efter, at en sådan undersøgelse kunne være foretaget. Eventuelle mangler, der ikke kunne være konstateret ved ovennævnte undersøgelse, skal påberåbes overfor KBV Specialvogne i rimelig tid efter, at disse er eller kunne være konstateret. Såfremt mangler ikke er gjort gældende overfor KBV Specialvogne inden udløb af de anførte frister, fortabes retten til at gøre sådanne gældende overfor KBV Specialvogne . Retten til at påberåbe sig mangler fortabes under alle omstændigheder senest 12 måneder efter, at KBV Specialvogne har afleveret ydelsen eller faktureringstidspunktet, eller den seneste dato af disse to, medmindre denne frist er uforenelig med en med KBV Specialvogne aftalt garantiperiode.
KBV Specialvogne har ret til afhjælpning af eventuelle mangler.

6. Erstatning, ansvarsbegrænsning mv.

KBV Specialvogne påtager sig at håndtere og begrænse forsikringsdækkede skader. Arbejdet foregår ofte under tidspres og under ugunstige forhold. KBV Specialvogne kan ikke ifalde ansvar for skader eller tab forårsaget af KBV Specialvogne som følge af simpel uagtsomhed. KBV Specialvogne er ansvarlig for skader eller tab forårsaget af KBV Specialvogne som følge af grov uagtsomhed i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. KBV Specialvogne er aldrig erstatningsansvarlig for skade på genstande bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, eller for skade der forvoldes på ting, mens de er i tredjemands besiddelse. KBV Specialvognes ansvar omfatter alene direkte skader og tab. KBV Specialvogne er for eksempel ikke forpligtet til at erstatte indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab eller tab af avance.
Ethvert ansvar for KBV Specialvogne for opgaver, der udføres for forsikringsselskaber, er maksimeret og dermed begrænset til 1.000.000 kr. pr. skade eller tab. Ethvert ansvar for KBV Specialvogne for alle andre opgaver er maksimeret og dermed begrænset til et beløb på 500.000 kr. pr. skade eller tab. KBV Specialvogne opretholder løbende ansvarsforsikringsdækning, der dækker ovenstående.

8. Løsøre

Såfremt det af KBV Specialvogne udførte arbejde, indebærer transport af løsøre, overgår risikoen for det transporterede til ejeren ved ejerens modtagelse på bestemmelsesstedet. Når transport sker til KBV Specialvognes eget lager overgår risikoen til ejeren ved modtagelse af det transporterede på KBV Specialvognes lager.
Såfremt løsøre som følge af den påkrævede behandling og ved anvendelse af de indenfor faget anerkendte metoder i forbindelse med rens og renovering, går til grunde eller beskadiges i øvrigt, erstattes løsøret ikke af KBV Specialvogne. Ved afvaskning kan der være risiko for misfarvning – dette yder KBV Specialvogne ikke erstatning for. Måtte løsøret gå til grunde eller blive beskadiget under opbevaring hos KBV Specialvogne er det ejerens forsikring der skal dække løsøret. Ejeren af løsøret har selv ansvar for at dokumentere omfanget af eventuelt forsvundet eller beskadiget løsøre, så længe det er i KBV Specialvognes varetægt.

8. Byggeri

Ved bygge- og anlægsopgaver udført af KBV Specialvogne, gælder de generelle forskrifter omkring byggeri i ’’Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)’’. På opgaver med reetablering, renovering og nybyggeri, påhviler det bygherre at tegne entrepriseforsikring som indbefatter entreprenør og dennes underentreprenører.

9. Force majeure

KBV Specialvogne er berettiget til at annullere ordrer og hæfter ikke for hel eller delvis manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, når dette helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger udenfor KBV Specialvognes rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse fra leverandør, uheld i produktion eller manglende energiforsyning. Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod KBV Specialvogne.

10. Uoverensstemmelse og tvister

Såfremt kunden ikke kan vedstå fremsendte faktura, skal kunden uden ubegrundet ophold straks reklamere skriftligt til KBV Specialvogne. En tvist berettiger ikke kunden til helt eller delvist at tilbageholde betaling, ligesom der ikke må ske modregning, uden der er modtaget en kreditnota fra KBV Specialvogne.
Tvister med KBV Specialvogne afgøres efter dansk ret. Værneting udpeges alene af den afdeling af KBV Specialvogne der er indgået aftale med.

Opdateret 25.02.2019